Skip links
Menşe ve Dolaşım Belgeleri Eğitimi - 1

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Eğitimi

İhracatçılarımızın kullandıkları tüm Dolaşım ve Menşe Belgelerinin uluslararası kurallara göre basım ve Odalara dağıtım yetkisi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Birliğimize verilmiştir. Söz konusu kanunun 56 ncı maddesi (y) fıkrasında, “Uluslararası anlaşmalar gereği, elektronik ortam dahil TIR ve ATA karneleri, menşe şahadetnameleri, dolaşım belge ve sertifikalarının basımı, dağıtımı ve uygulamalarına ilişkin hizmetler ile EAN-UCC çizgi kod sistemine ilişkin çalışmalar yürütmek” hükmü yer almaktadır. Bu maddeye istinaden Birliğimiz, ihracatta kullanılan tüm Dolaşım ve Menşe Belgelerinin basım işlerini yürütmekte ve Odalara dağıtımını gerçekleştirmektedir.

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Eğitimi - 2